Hotline:
091 121 1368

Tài chính

Hiện tại Vốn điều lệ: 50.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
Nhờ nguồn lực tài chính đảm bảo, Đức Thành có khả năng hoạt động ổn định lâu dài và đủ tiềm lực đưa các công nghệ tiên tiến quốc tế về Việt Nam.