Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Tài chính

Hiện tại Vốn điều lệ: 50.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
Nhờ nguồn lực tài chính đảm bảo, Đức Thành có khả năng hoạt động ổn định lâu dài và đủ tiềm lực đưa các công nghệ tiên tiến quốc tế về Việt Nam.