Hotline:
091 121 1368

STT

Tên tài liệu

Trích yếu

Download

1

Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31/10/2011

Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật "Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp"

download

2

QCVN 16:2014/BXD ngày 15/9/2014

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” theo thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014

download

3

Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007

Công bố định mức dự toán xây dựng công trình

download

4

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng bổ sung

download

5

Trích lục Định mức 1784/BXD-VP về phối liệu và định mức vữa xây trát

Trích lục Định mức 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 về phối liệu và định mức vữa xây trát

download

6

TCXDVN 303:2006

QĐ số 18/2006/QĐ-BXD ngày 16/6/2006 về việc ban hành TCXDVN 303:2006 “Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công - nghiệm thu”

download

7

Sử dụng gạch XMCL trong xây dựng

Sử dụng gạch xi măng cốt liệu trong xây dựng

download

8

Hướng dẫn thi công xây dựng gạch XMCL

Hướng dẫn thi công xây dựng gạch xi măng cốt liệu

download