Hotline:
091 121 1368

Văn hóa Đức Thành

Với sự phát triển ngày một lớn mạnh, ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng xã hội, Đức Thành đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh và định hình được bản sắc văn hóa riêng. Theo quan điểm của lãnh đạo Đức Thành, văn hóa doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững, tạo ra môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo nhất, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các năng lực cá nhân nhân viên và tạo dựng sức mạnh tập thể. Đức Thành nỗ lực xây dựng 6 chuẩn mực văn hóa sau:

1. Tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng khách hàng và các đối tác

2. Làm việc với tinh thần đồng đội

3. Tuân thủ yêu cầu của công ty và khách hàng

4. Đề cao tính trung thực, thiết lập quy trình làm việc cởi mở và minh bạch

5. Đánh giá cao tính sáng tạo

6. Phát triển các mối quan hệ và hợp tác dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Bằng cách thường xuyên trao đổi, thảo luận cởi mở về các vấn đề phức tạp, mỗi thành viên trong công ty có trách nhiệm chia sẻ để tạo dựng cách hiểu và cách áp dụng chung 6 chuẩn mực văn hóa công ty!