Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Gạch block 2 vách

Ứng dụng trong xây tường ngăn căn hộ, hành lang, tường bao che, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Gạch block 3 vách

Ứng dụng trong xây tường ngăn căn hộ, hành lang, tường bao che, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Gạch block 4 vách

Ứng dụng trong xây tường ngăn căn hộ, hành lang, tường bao che, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác