Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Bê tông thấm nước với những ưu điểm vượt trội như làm giảm thiểu ô nhiễm nước mưa, tiêu thoát nước mưa goảm áp lực cho hệ thống tiêu thoát nước đô thị, bổ sung và bảo vệ nguồn nước ngầm...

Chi tiết

Dự án sử dụng công nghệ, thiết bị sản xuất vật liệu không nung từ tro xỉ than do Đức Thành cung cấp nếu được triển khai sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng

Chi tiết