Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Với chính sách coi con người là nguồn lực cơ bản của tổ chức, nguồn nhân lực Đức Thành có kỹ năng chuyên nghiệp, mặt bằng trình độ đào tạo cao hơn mức trung bình của ngành. Chế độ đãi ngộ lao động tốt, môi trường làm việc

Chi tiết

Nhờ nguồn lực tài chính đảm bảo, Đức Thành có khả năng hoạt động ổn định lâu dài và đủ tiềm lực đưa các công nghệ tiên tiến quốc tế về Việt Nam.

Chi tiết