Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Dự án Lưu Xá - Thái Nguyên