Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Thẩm định, đánh giá để lựa chọn công nghệ, thiết bị đầu tư sản xuất gạch rỗng bê tông hiệu quả